Umowa powierzenia przetwarzania danych z agencją ochrony

W przypadku umowy z firmą, która świadczy nam usługi ochrony fizycznej i monitorowania systemu tv dozorowej i systemu alarmowego nie wiemy jaki rodzaj danych osobowych wpisać w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ochroniarz korzysta z monitoringu wizyjnego w ten sposób, że ma podgląd na monitorze do zainstalowanych kamer. Jego stanowisko pracy jest umiejscowione przy głównym wejściu do budynku, więc widzi wchodzących do niego klientów. Nie ma natomiast dostępu do ich danych osobowych. Co w takim razie mamy wpisać jako przetwarzanie przez agencję ochrony?

Agencja ochrony przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osób fizycznych. Wizerunek został zdefiniowany jako dana osoba, gdyż jest dobrem osobistym każdej osoby fizycznej, określonym w kodeksie cywilnym, ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz karcie praw podstawowych UE.