Publiczna publikacja wykazu osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania socjalnego i komunalnego

Listy osób oczekujących na przydział / zamianę mieszkania socjalnego stanowią informację publiczną. W związku z tym ochrona danych osobowych nie ma tu zastosowania, gdyż publikacje list wynikają z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Mowa jest tu o listach zawierających jedynie imiona i nazwiska osób fizycznych, których bezpośrednia i jednoznaczna identyfikacja nie jest możliwa przez osoby trzecie.
Gmina ma prawo do umieszczania wykazu osób oczekujących na przydział mieszkania na tablicy ogłoszeń oraz w serwisie BIP. W praktyce, ewentualny obowiązek publikacji list jest najczęściej regulowany uchwałami rad miast czy gmin.