Wsparcie JST (gmin) w realizacji Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Chcielibyśmy wspomóc Państwa jednostki w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zgodnie z zapisami §3 ust. 2 dotyczącym dofinansowania, możemy Państwu pomóc w zakresie punktów 3 i 4 Programu.

W szczególności:

Ad. 3. Edukacja cyfrowa dla JST
Z
akup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty)

Ad. 4. Cyberbezpieczństwo
W ramach kategorii obowiązkowe będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych, szkolenia dla urzędników

Jak wybrać rzetelnego wykonawcę?
Wybór oferenta, który zapewni odpowiednią jakość produktów i zabezpieczy doświadczony zespół nie jest wcale taki łatwy. Jak można próbować uzyskać produkty wysokiej jakości na etapie postępowania zakupowego? Kilka porad można znaleźć klikając w powyższy odnośnik.

Spełniamy wymagania zapisane w punkcie
„8. W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do dokumentacji konkursowej. Diagnoza cyberbezpieczeństwa powinna zostać przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu. W uzasadnionych przypadkach, po przekazaniu pisemnych wyjaśnień, grantobiorca może przekazać diagnozę w terminie późniejszym. Po przeprowadzeniu diagnozy, grantobiorca zobligowany jest do przekazania wypełnionego formularza diagnozy ( przeprowadzonego przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do NASK na adres skrzynki: /NASK-Instytut/SkrytkaESP.”

Diagnoza cyberbezpieczeństwa powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Oświadczamy, że posiadamy wymagane uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem.

Tu przeczytasz o temacie „Diagnoza Cyyberbezpieczeństwa”

Zobacz przykładową kalkulację realizacji usługi „Diagnoza cyberbezpieczeństwa”