Interoperacyjność

Wymagania dotyczące interopereacyjności zostały zapisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. i są związane z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Zależności są następujące:

 • Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Dz.U. 2012 poz. 526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI).

Ponieważ spełnienie wymagań prawnych jest obowiązkiem całej administracji publicznej, wspieramy naszych klientów w dojściu do spełnienia wszystkich wymagań rozporządzenia. W tym celu organizujemy projekty u naszych klientów, w których:

 1. Przeprowadzamy audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod kątem zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001 oraz pod kątem zgodności z KRI.
 2. Projektujemy proces implementacji zabezpieczeń jako najważniejszych  działań korekcyjnych na podstawie opracowanego raportu audytu SZBI.
 3. Projektujemy działania zarządcze i operacyjne:
  1. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego na KRI lub na wymaganiach normy ISO 27001.
  2. Wdrożenie modelu usługowego opartego na normie ISO 20000 lub zgodnego z dobrymi praktykami ITIL.
  3. Wdrożenia metodyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
  4. Wdrożenie polityki odtwarzania techniki  informatycznej  po  katastrofie  w ramach  zarządzania ciągłością działania
 4. Wykorzystujemy najlepsze praktyki i normy zalecane przez rozporządzenie KRI:
  1. PN-ISO/IEC 17799 – w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń,
  2. PN-ISO/IEC 27005 – w odniesieniu do zarządzania ryzykiem,
  3.  PN-ISO/IEC  24762  – w odniesieniu  do  odtwarzania techniki   informatycznej  po  katastrofie  w ramach  zarządzania
   ciągłością działania.
  4. PN-ISO/IEC 20000 – w odniesieniu do modelu usługowego.

Wszystkim naszym klientom oferujemy prowadzenie projektów zgodnie z metodyką PRINCE 2.