Czy pracodawca może żądać wyników testu na obecność wirusa SARS-COV-2 lub przeciwciał po przejściu COVID-19?

Analizując poniższe akty prawne nie znalazłem jednoznacznej podstawy prawnej, aby pracodawca był uprawniony do pozyskania od pracownika kopii wyniku testu na obecność wirusa SARS-COV-2 lub przeciwciał. Art. 17 obwieszczenia (1) mówi jednak, że Główny Inspektor Sanitarny oraz Wojewódzki Główny Inspektorat Sanitarny mogą w trybie administracyjnym wydawać decyzje i zalecenia, które legitymują podejmowane działania przez pracodawców.

Nie mam wiedzy czy takimi zaleceniami nie kieruje się w tym przypadku pracodawca, jednak prawnicy w swoich opiniach wyrażają się tak, że nie może on zmusić pracownika ani do wykonania testu, ani nie może żądać przekazania jego wyniku chyba, że jest to podyktowane decyzją GIS lub WGIS.

Nie wykluczam, że przy obecnej dynamice zmian w krajowym prawodawstwie jest jednak podstawa prawna na którą się nie natknąłem, jednak w takim przypadku pracodawca powinien się na nią powołać aby uniknąć ewentualnych konsekwencji ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Są pewne zapisy w prawie, które mówią o interesie publicznym czy zagrożeniu w obszarze zdrowia publicznego z których mogliby ew. skorzystać pracodawcy realizując swoje obowiązki gdyż na nich spoczywa zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale wyniki testów jednocześnie podchodzą pod „dane o stanie zdrowia”, które są chronione na podstawie odrębnych przepisów, dla których nie widziałem wyjątków stosowania.

1. Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)
2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)