Umowa powierzenia danych z kancelarią prawną lub radcą prawnym

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (grudzień 2020 r.), administratorzy danych osobowych nie mają obowiązku zawierania umów powierzenia danych z kancelariami prawnymi. UODO wskazuje, że kancelarie prawne są odrębnymi administratorami danych osobowych i przetwarzają dane osobowe podmiotów (klientów) w wyniku realizacji własnych, wewnętrznych procesów. W związku z powyższym dochodzi tu do udostępniania danych osobowych, a nie ich powierzania.

Wytyczne UODO uwzględniły zapisy ustawy o adwokaturze, które nakładają na kancelarie prawne oraz radców prawnych dodatkowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych rozszerzając definicję m. in. tajemnicy adwokackiej oraz doprecyzowując okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów i radców prawnych w ramach wykonywania zawodu.

Jest to dość istotne, ponieważ przez jakiś czas nie było konkretnych zapisów prawnych oraz interpretacji (wytycznych) UODO w tym zakresie.