Umowa powierzenia przetwarzania danych z biegłym sądowym

Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej prowadzone jest postępowanie administracyjne o naruszenie stanu wód na gruncie (podst. prawna art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne). W ramach postępowania Prezydent Miasta postanowił dopuścić w sprawie dowód z opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych, posiadającego specjalistyczne uprawnienia – w celu jednoznacznego ustalenia związku przyczynowego między konkretnymi działaniami podejmowanymi przez właściciela gruntów, którym jest powiat a stanem wód na gruncie należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej. Konsekwencją zamówienia na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego jest umowa, w ramach której zostanie wykonana ekspertyza/opinia przez biegłego powołanego do sprawy.
Czy w związku ze zleconymi Biegłemu czynnościami w ramach realizowanej umowy powinniśmy zawrzeć z nim odrębną umowę powierzenia danych osobowych?

W tym przypadku nie zachodzi potrzeba powierzenia przetwarzania danych ponieważ zamawiana jest usługa, której realizacja będzie skutkować przekazaniem konkretnego produktu w postaci ekspertyzy. W tym przypadku biegły jest administratorem udostępnionych mu danych osobowych, a nie podmiotem przetwarzającym. Administrator nie ma w swoich zadaniach opracowywania takich ekspertyz, więc biegły nie będzie wykonywał zadań w imieniu Administratora, lecz będzie realizował swoją usługę.
Niezależnie od powyższego, należy w umowie z biegłym zawrzeć klauzulę o zachowaniu poufności.