Wdrożenie wymagań rozporządzenia RODO

W ramach realizacji etapu I

Dokonujemy przeglądu i analizy (audyt przygotowawczy) pod kątem wdrożenia RODO u klienta

 1. Struktury organizacyjnej klienta wraz z regulaminami organizacyjnymi,
 2. Procesy związane z ochroną informacji.
 3. Ról obecnie przypisanych wraz zakresami obowiązków,
 4. Dokumentacji polityk bezpieczeństwa wraz z dokumentami powiązanymi bezpośrednio,
 5. Wyniki analiz ryzyka związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Przeprowadzamy analizy zapisów RODO pod kątem zastosowania ich w strukturze kolienta

 1. Badanie zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych;
 2. Badanie zgodności z zasadami wyrażania zgody na przetwarzania danych – w tym dzieci w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego;
 3. Badanie zgodności z wymaganiami dla przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych;
 4. Badanie zgodności z wymaganiami dla przejrzystego informowania i komunikacji oraz zgodności z trybem wykonywania praw przez osoby, których dane dotyczą;
 5. Badanie zgodności z wymaganiami dla prawa dla sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usuwania danych – w tym prawa do „bycia zapomnianym”;
 6. Badanie zgodności z wymaganiami dla powiadamiania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania;
 7. Badanie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przenoszenia danych;
 8. Badanie zgodności z wymaganiami dotyczącymi prawa do sprzeciwu;
 9. Badanie zgodności z obowiązkami Administratora danych i podmiotu przetwarzającego;
 10. Badanie zgodności z wymaganiami dla rejestrowania czynności przetwarzania;
 11. Badanie zgodności z wymaganiami dla bezpieczeństwa przetwarzania;
 12. Badanie zgodności z zasadami oceny skutków dla ochrony danych;
 13. Badanie zgodności z zadaniami Inspektora Ochrony Danych oraz zasadami jego powoływania.

Opracowujemy raport podsumowujący uzyskane wyniki etapu

Opracowujemy wytyczne do jak najszybszego wprowadzenia u klienta obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia RODO

Opracowujemy wytyczne do przygotowania regulacji wewnętrznych wprowadzających nowe role i zadania wynikające z rozporządzenia RODO

W ramach realizacji etapu II

Open Audit przygotuje kompletną dokumentacę niezbędną do wdrożenia RODO w organizacji klienta lub dokona aktualizacji obowiązującej dokumentacji klienta, w szczególności:

 1. Wskazanie w dokumentacji podstawy prawnej na podstawie której Zamawiający przetwarza dane osobowe,
 2. Udokumentowanie zasad udostępniania danych,
 3. Udokumentowanie zasad raportowania incydentów związanych z naruszeniem ochrony danych,
 4. Zaplanowanie odpowiednich ról w organizacji,
 5. Zaplanowanie realizacji obowiązku prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych,
 6. Zaplanowanie „czynności przetwarzania,
 7. Prowadzenie zmian w politykach, procedurach, standardach, wytycznych – spełniając wymagania rozporządzenia RODO,
 8. Przygotowanie wytycznych dla zabezpieczeń danych w systemach teleinformatycznych. Źródłem praktycznej i sprawdzonej wiedzy w zakresie budowy i zarządzania środkami bezpieczeństwa mogą być też krajowe, europejskie lub międzynarodowe normy – w tym normy ISO,
 9. Wsparcie w przygotowaniu odpowiednich dokumentów wewnętrznych wprowadzających wewnętrzne regulacje ochrony danych (decyzje zarządu, zarządzenia itp.)

W tym etapie nie aktualizujemy dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych klienta chyba, że klient wyraźnie zamówi taką usługę.

W ramach realizacji etapu III

Open Audit dostosuje wytworzone dokumenty do wytycznych GIODO opublikowanych w postaci kodeksów postępowania. Przewidziany czas publikacji kodeksów został zaplanowany po 25 maja 2018 r.

W ramach realizacji etapu IV

Open Audit przeprowadzi 1-dno dniowy warsztat w siedzibie klienta dla osób odpowiedzialnych za bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem danych

Co zapewniamy?

 1. Dowód na posiadanie aktualnych norm PN-ISO/IEC 27001 oraz PN-ISO/IEC 27002, które definiują wymagania, dobre praktyki i wytyczne do budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 2. W procesie analizy uwzględniamy wymagania wskazane w normie PN-EN ISO 19011:2012, t. j. dotyczące:
  1. kompetencji osoby analizującej obecny stan systemu ochrony danych;
  2. dowodów spełnienia (lub nie) wymagań pod kątem zgodności;
  3. kryteriów;
  4. obowiązków zespołu.
 1. Audytor wiodący lub kierownik zespołu posiada certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu audytorskiego krajowego lub międzynarodowego znajdujący się w Załączniku „wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia kontroli w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne” do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010r, „w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych”.
 2. Kwalifikacje pozostałych członków zespołu są potwierdzone odpowiednimi szkoleniami, kursami, certyfikatami lub odpowiednim doświadczeniem (minimum 1 rok doświadczenia) w zależności od posiadanej roli w procesie audytu.
 3. Materiały opracowujemy w j. polskim oraz/lub j. angielskim i są dostarczone klientowi zarówno w formie papierowej jak i edytowalnej elektronicznej w formatach DOCX i ODT.
 4. Czynności operacyjne (audytowe) są przeprowadzone w siedzibie klienta.