Dodatkowe korzyści współpracy z IOD Open Audit

Dodatkowe korzyści podczas współpracy z Inspektorem ochrony danych Open Audit (poza obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia 2016/679).

1. Uproszczony audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego po zawarciu umowy wraz z opracowaniem raportu.

2. Uproszczony audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z opracowaniem raportu.

3. Powiadamianie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia domen internetowych klienta.

4. Możliwość otrzymania od nas w cenie kontraktu imiennych niekwalifikowanych certyfikatów zabezpieczających pocztę elektroniczną dla 10% wybranych pracowników (podpisywanie poczty elektronicznej oraz jej szyfrowanie). Okres ważności certyfikatu jest zgodny z okresem trwania zawartej umowy. Certyfikaty zabezpieczają wiadomości poczty elektronicznej w pełnej zgodności z rozporządzeniem 2026/679 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Certyfikaty dają pełną zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001, rozporządzeniem Krajowe Ramy Interoperacyjności zapewniając pełną integralność oraz poufność przesyłanych informacji, a także niezaprzeczalność nadawcy.

5. Cykliczne monitorowanie usług publicznych klienta (konfiguracja domeny i usług widocznych w sieci Internet).

7. Bieżące powiadamianie o istotnych zagrożeniach w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na pracowników klienta (duże kampanie phishingowe, których celem jest wyłudzenie danych wrażliwych dla organizacji lub kradzież środków finansowych lub agresywne kampanie złośliwego kodu).

8. Dostęp do systemu e-szkoleń dla wszystkich pracowników klienta (bez limitu ilości kont).

9. Możliwość organizacji spotkań z IOD w trybie telekonferencji i wideokonferencji.

10. Podpisywanie dokumentów przez IOD krajowym elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

11. Możliwość konsultacji z IOD w obszarze zabezpieczeń technicznych, a nie tylko w obszarze regulacji prawnych (od strony praktycznej, a nie teoretycznej).

12. Współpraca z krajowymi (cywilnymi), rządowymi lub sektorowymi zespołami CSIRT / CERT w ramach realizacji wymagań ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

13. Doświadczenie podczas kontroli organów państwowych.