Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa, na mocy której specjaliści z obszaru security mogą zmienić swoje zarobki i to diametralnie.

Wprowadzenie nowego standardu wynagradzania specjalistów może zmienić rynek w kraju powodując, że praca na stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej stanie się porównywalnie opłacalna jak na rynku komercyjnym.

Wynagrodzenia będą realizowane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Warunkiem pozyskania środków z tego funduszu jest złożenie odpowiedniego wniosku do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Szczegóły dotyczące wniosków zawarte są w art. 3 ustawy.

Innym warunkiem przyznania świadczeń z funduszu jest potwierdzenie posiadania specjalistycznej wiedzy potwierdzonej sprawdzianem wiedzy lub posiadaniem stosownego specjalistycznego certyfikatu. Listę certyfikatów można znaleźć w projekcie rozporządzenia. W ustawie o tych warunkach można przeczytać w Art. 8.

Jednakże:

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy kierownik podmiotu może odstąpić od przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy w przypadku przedłożenia przez osobę realizującą albo mającą realizować zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa w zakresie zgodnym z zadaniami na stanowisku. W związku z tym w załączniku wskazano dokumenty na podstawie, których weryfikowane będzie specjalistyczna wiedza niezbędna do wykonywania poszczególnych zadań. Wskazane zostały międzynarodowe certyfikaty oraz dokumenty odwołujące się wprost do norm z dziedziny bezpieczeństwa informacji. Ich wskazanie zapewni, że świadczenie otrzymają wykwalifikowani specjaliści, kluczowi dla bezpieczeństwa całego systemu cyberbezpieczeństwa.

W zależności od tego jak administracja państwowa inwestowała do tej pory w obecnych specjalistów (certyfikaty) okaże się czy świadczenia będą przyznawane głównie na podstawie ich posiadania, czy sprawdzian wiedzy będzie jednak podstawowym kryterium oceny pracowników pod kątem wnioskowania o przydział środków na wynagrodzenie „dodatkowe” przez kierowników jednostek.

Strona z ustawą

Tu można zapoznać się z treścią projektu rozporządzenia regulującego wynagrodzenia (projekt z dnia 10 stycznia 2022 r.)