Udostępnienie danych osobowych Policji

Komenda Policji zwróciła się o udzielenie informacji dotyczących osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie karne. Policja podała podstawowe dane osobowe, jak imię i nazwisko, nr PESEL i miejsce zamieszkania tej osoby. Jako podstawę prawną Policja wskazała Kodeks Postępowania Karnego (k.p.k art. 15 par. 2) oraz nieobowiązującą ustawę z 1997 r. o ochronie danych osobowych. Czy można udostępnić dane osobowe na podstawie takiego wniosku przekazanego za pośrednictwem platformy ePUAP? Sam wniosek nie jest opatrzony podpisem elektronicznym.

Dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie wniosku papierowego, wniosku elektronicznego z podpisem kwalifikowanym lub wniosku przesłanego za pośrednictwem platformy ePUAP z konta jednostki wnioskującej.
Jednym z elementów, które powinny pojawić się we wniosku jest podanie m. in. obowiązującej podstawy prawnej. W przypadku tego konkretnie wniosku, podana podstawa prawna odnoszącą się do ustawy o ochronie danych osobowych nie obowiązuje od 2018 r., więc udostępnienie danych osobowych na podstawie nieobowiązującego prawa jest dla mnie ryzykowne.

Są dwa wyjścia.

  1. Odmowa udzielenia informacji ze względu na nieobowiązującą podstawę prawną.
  2. Wezwanie wnioskodawcy do podania podstawy prawnej na podstawie obowiązujących przepisów.

Druga podstawa prawna (k.p.k) przytoczona we wniosku wydaje się poprawna. Art 15 paragraf 2 brzmi:

§ 2. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

Dlatego w mojej ocenie jeżeli Policja uzupełni podstawę prawną dotyczącą danych osobowych i wskaże odpowiedni zapis w rozporządzeniu UE lub obowiązującej ustawie to odpowiedzi należy udzielić.

Niniejsze stanowisko można skonsultować jeszcze z radcą prawnym.