Czy Urząd Pracy może udostępnić na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy identyfikatory podatkowe przedsiębiorców korzystających z pomocy państwa przy COVID-19

W niniejszej sytuacji zakładamy, że Państwowa Inspekcja Pracy wystąpiła do wielu Powiatowych Urzędów Pracy na terenie kraju, na piśmie, aby pozyskać identyfikatory przedsiębiorców, którzy skorzystali z finansowego wsparcia państwa w celu utrzymania ciągłości biznesu. Celem PIP jest potwierdzenie, że przedsiębiorcy wykorzystali pozyskane środki (lub ulgi) zgodnie z przeznaczeniem uzyskanej pomocy.

Przy tego typu wnioskach składanych na piśmie istotne jest to, że dane spółek handlowych nie są danymi osobowymi chyba, że zawierają dane osób fizycznych reprezentujących daną spółkę. Dane osobowe przedsiębiorców (spółek cywilnych czy osób samozatrudnionych) prowadzących działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania również mogą podlegać ochronie mimo, że są publikowane w publicznym rejestrze CEIDG.

Mogłyby się zrodzić pewne wątpliwości gdyby chodziło o przekazania pełnych danych przedsiębiorców nie będących spółkami prawa handlowego, ale w tej sytuacji wniosek dotyczy identyfikatorów podatników korzystających z pomocy państwa, a PIP dysponuje mechanizmami, które pozwalają inspekcji zidentyfikować przedsiębiorcę na podstawie identyfikatora i zrobić to na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Można mieć również pewne wątpliwości co do całego procesu pozyskiwania danych przez PIP i dobrze byłoby takie wnioski za każdym razem konsultować z radcą prawnym oraz inspektorem ochrony danych gdyż (w naszej ocenie) brakuje silnej i jednoznacznej podstawy prawnej do takiej działalności i pozyskiwania danych (w tym być może również osobowych). Nie ma w ustawie „covidowej” konkretnej informacji, że PIP będzie takie działania realizowała, chociaż wydaje się raczej oczywiste, że zapisy w ustawie „covidowej” dotyczące prawa pracy będą realizowane w obszarze kontroli przez PIP, a zapisy zawarte we wnioskach PIP będą dotyczyć troski o prawa pracowników do zatrudnienia i wynagrodzenia.

Tego typu działalności PIP trudno szukać na stronach Głównego Inspektora Pracy (PIP). W programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021 nie ma zapisanych tego typu działań. Można uznać za zbliżone zadanie „Przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dot. m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy”, ale wydaje się że zakres zapisany w planie nie jest tożsamy z zakresem, który rozważamy w niniejszym artykule.

Podsumowując:
Działalność PIP wydaje się oczywista w obszarze kontroli wydatków środków pomocowych przez przedsiębiorców i uzyskanych przez nich ulg aby upewnić się w przekonaniu, iż rozdysponowane środki z budżetu państwa zostały spożytkowane zgodnie z przeznaczeniem i celem pomocy. W przypadku wniosków o udostępnienie danych, administrator danych powinien za każdym razie poddać analizie wniosek czy nie zagraża on prawom i wolności osób fizycznych.

Analizowane dokumenty na potrzeby artykułu:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie określa zadań Państwowej Inspekcji Pracy (t. j. opracowany na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694)
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 589, t. j. opracowany na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1251)
  • Plan pracy Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021.